Hello world!

עבור יחיד, אחד מאלו: השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 8,095,444 שקלים חדשים; גובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 1,214,317 שקלים חדשים, או שגובה הכנסת התא המשפחתי אליו אני משתייך עולה על 1,821,475 שקלים חדשים; השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותי עולה על 5,059,652 שקלים חדשים וגובה הכנסתי בכל אחת מהשנתיים …

Hello world! לקריאה »