הצהרת משקיע כשיר

עבור:                        ("החברה")

א.ג.נ.,

חלק א' – ישראל – חוק ניירות , תשכ"ח- 1968

אני מצהיר/ה בחתימתי מטה כי הנני נמנה עם החלופות המסומנות מטה, חלקן או כולן, וכי אני מודע/ת למשמעות היותי בגדר משקיע/ה הכלול/ה בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך"), ואני מסכים/מה לכך (יש לסמן את כל החלופות המתאימות):

  • MM סלאש DD סלאש YYYY